proimages/caseC/white04.jpg
proimages/caseC/white05.jpg
proimages/caseC/white01.jpg
proimages/caseC/white02.jpg
proimages/caseC/white03.jpg
proimages/caseC/white06.jpg
 

聲明: 本所療程皆由專業醫生評估後,依照個人口腔狀況進行治療。因每位患者個別狀況不同,術後狀況也不盡相同,需親來本所由醫生評估